ค้นหาหนังสือคำสั่งโรงเรียน

ที่
ปี
เรื่อง
ลงวันที่
จาก
ผู้รับ
เอกสาร
132
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๖- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) (อ่าน 0 คน)
20/09/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
131
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 0 คน)
20/09/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
130
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2566 (อ่าน 0 คน)
20/09/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
129
2566
แต่งตั้งข้าราชการกรูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา (อ่าน 0 คน)
18/09/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
128
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่าย งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 0 คน)
13/09/2566
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
127
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 /2566 (อ่าน 0 คน)
13/09/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
126
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
13/09/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสุวิชชา จรบุรมณ์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
125
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
12/09/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวภรณ์พัฏรา แดนประกรณ์
นายวุฒิชัย มุลเมืองแสน
นายนราชิตร แดนกาไสย
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
124
2566
คณะกรรมการคุมสอบปลายภาค (อ่าน 0 คน)
08/09/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
123
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
04/09/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสุภาภรณ์ จอมคำสิงห์
นายทินกร มลาขันธ์
นางสาวพีริยา พันทะสาร
นางสุวิชชา จรบุรมณ์
นางอุษา ชมภูพฤกษ์
นางประภาวรรณ สิทธิเสนา
นางสาวเปรมจิต วงศ์กระโซ่
นางสาวปิยฉัตร วิมลพล
นางฉัตรลดา มลาขันธ์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
122
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
04/09/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายวราเวช ละดาไสย์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
121
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (ครูมงคล มรภ.รอ.) (อ่าน 0 คน)
31/08/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
120
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (ผอ.มรภ.รอ.) (อ่าน 0 คน)
31/08/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
119
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
28/08/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางอุษา ชมภูพฤกษ์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
118
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
25/08/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายดุสิต ดลปัดชา
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
117
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
25/08/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสุวิชชา จรบุรมณ์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
116
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
25/08/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายทองพูน สุขรัตน์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
115
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
25/08/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสุภาภรณ์ จอมคำสิงห์
นางสุวิชชา จรบุรมณ์
นางสาวธัญทิวา บุญศล
นางสาวมยุรา ภูมิบุญชู
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
114
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
21/08/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวมนปริยา โพธิ์ชัยหล้า
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
113
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
17/08/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสุวิชชา จรบุรมณ์
นางสาวภรณ์พัฏรา แดนประกรณ์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
112
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนยากจนแบบมีเงื่อนไขกลุ่มต่อเนื่องจาก กสศ. เรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 0 คน)
17/08/2566
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
112
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนยากจนแบบมีเงื่อนไขกลุ่มต่อเนื่องจาก กสศ. เรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 0 คน)
17/08/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
111
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (สบม.รอ.) (อ่าน 0 คน)
16/08/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
110
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนยอดนักอ่าน ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 0 คน)
07/08/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
109
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 0 คน)
09/08/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
108
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
09/08/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวพจนา มอไธสง
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
107
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
09/08/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวพจนา มอไธสง
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
106
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 (อ่าน 0 คน)
08/08/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
105
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
07/08/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
104
2566
ไปราชการวันวิทย์ขอนแก่น (อ่าน 0 คน)
07/08/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
103
2566
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ่าน 0 คน)
27/07/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางฉัตรลดา มลาขันธ์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
102
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
25/07/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
101
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
24/07/2566
นางอุษา ชมภูพฤกษ์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
100
2566
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบความเสียหายจากภัยพิบัติ (อ่าน 0 คน)
24/07/2566
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
นางสาวนันทนา ภานุเมศ
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
99
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 0 คน)
24/07/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
98
2566
แต่งตั้งกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (อ่าน 0 คน)
19/07/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
97
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาค 1/2566 (อ่าน 0 คน)
17/07/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นายวัฒนา พลอาษา
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
96
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
12/07/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
95
2566
คำสั่งแต่งคณะกรรมการกิจกรรมวันภาษาไทยและบวงสรวงสุนทรภู่ (อ่าน 147 คน)
11/07/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ดาวน์โหลด
94
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
10/07/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวมยุรา ภูมิบุญชู
นายชิรารัณ บวรโมทย์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
93
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
06/07/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางอุษา ชมภูพฤกษ์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
92
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
06/07/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวนันทนา ภานุเมศ
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
91
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
05/07/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางประภาวรรณ สิทธิเสนา
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
90
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 0 คน)
03/07/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
89
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 0 คน)
29/06/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
88
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
27/06/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางจุฬาภรณ์ สินธิทา
นางนงนุช ศรีนุกูล
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
87
2566
แต่งตั้งข้าราชการกรูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานตึกษา (อ่าน 0 คน)
27/06/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
86
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
26/06/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวธัญทิวา บุญศล
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
85
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
26/06/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางนิจพร ขามชู
นางสุภาภรณ์ จอมคำสิงห์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
84
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 (อ่าน 0 คน)
26/06/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
83
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
22/06/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางอุษา ชมภูพฤกษ์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
82
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน การแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบในบริเวณโรงเรียน (อ่าน 0 คน)
21/06/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
81
2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน ด้านที่ ๔ ความถูกต้องทางวิชาการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 0 คน)
21/06/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
80
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานดำเนินงานด้านที่ ๒ การดำเนินงานตามสาระการ เรียนรู้พืชศึกษา งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 0 คน)
21/06/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
79
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน ๕ องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 0 คน)
20/06/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
78
2566
แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานทั้ง ๔ ด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 0 คน)
20/06/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
77
2566
แต่งตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 0 คน)
20/06/2566
งานกิจการนักเรียน
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
76
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
19/06/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวมนปริยา โพธิ์ชัยหล้า
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
75
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
19/06/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางจุฬาภรณ์ สินธิทา
นายชิรารัณ บวรโมทย์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
74
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน (อ่าน 0 คน)
13/06/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
73
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
12/06/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
72
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 0 คน)
12/06/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
71
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
09/06/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
70
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 (อ่าน 0 คน)
06/06/2566
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
69
2566
แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 0 คน)
01/06/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางนุชจรินทร์ สุวรรณศรี
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
68
2566
มอบหมายภารกิจตามขอบข่ายการบริหารและจัดการสถานศึกษาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 39 คน)
30/05/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ดาวน์โหลด
67
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 0 คน)
30/05/2566
งานกิจการนักเรียน
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
66
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
30/05/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางประภาวรรณ สิทธิเสนา
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
65
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
29/05/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางนุชจรินทร์ สุวรรณศรี
นางสาวนันทนา ภานุเมศ
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
63
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 0 คน)
24/05/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
64
2566
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ผู้บำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 0 คน)
24/05/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
62
2566
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 0 คน)
18/05/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
61
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
16/05/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสุภาภรณ์ จอมคำสิงห์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
60
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
16/05/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางอุษา ชมภูพฤกษ์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
48
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
14/04/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
59
2566
แต่วคณะกรรมการเก็บรักษาและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัยโรงเรียน (อ่าน 0 คน)
16/05/2566
นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ
นางสาวพจนา มอไธสง
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
57
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 0 คน)
15/05/2566
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
58
2566
แต่งตั้งกรรมการเบิกถอนเงิน (อ่าน 0 คน)
16/05/2566
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
56
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 0 คน)
11/05/2566
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
55
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
10/05/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวธัญทิวา บุญศล
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
54
2566
จ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 0 คน)
09/05/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
53
2566
การพิจารณาการเลื่อนชั้น (อ่าน 0 คน)
08/05/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
52
2566
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 0 คน)
08/05/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
51
2566
แต่งตั้งคณะครู ปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 0 คน)
08/05/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
50
2566
แต่งตั้งกรรมการจัดงานต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 0 คน)
08/05/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
49
2566
เลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) (อ่าน 0 คน)
10/04/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
47
2566
แต่งตั้งกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาคช่วงชั้นรอยต่อ (อ่าน 0 คน)
30/03/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
48
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร สอบสัมภาษณ์และพิจารณาคัดเลือก ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 0 คน)
01/04/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
46
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
30/03/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวมยุรา ภูมิบุญชู
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
45
2566
จ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 0 คน)
27/03/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
44
2566
จ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 0 คน)
27/03/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
43
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
27/03/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
42
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 277 คน)
21/03/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ดาวน์โหลด
41
2566
แต่งตั้งกรรมการเบิกถอนเงิน (อ่าน 0 คน)
20/03/2566
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
40
2566
แต่งตั้งข้าราชการกรูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา (อ่าน 0 คน)
20/03/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
39
2566
จ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (แม่บ้าน) (อ่าน 0 คน)
14/03/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
38
2566
จ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน) (อ่าน 0 คน)
14/03/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
6
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายการหนังสือเรียน (อ่าน 0 คน)
18/01/2566
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
นางจุฬาภรณ์ สินธิทา
นายทินกร มลาขันธ์
นางสุวิชชา จรบุรมณ์
นางสาวพจนา มอไธสง
นายสุบิล วรชัย
นางนุชจรินทร์ สุวรรณศรี
นายดุสิต ดลปัดชา
นางสาวสมจิตร ชูศรีเมฆ
นางฉัตรลดา มลาขันธ์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
37
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 0 คน)
13/03/2566
นายทินกร มลาขันธ์
นางสาวพีริยา พันทะสาร
นางสาวภรณ์พัฏรา แดนประกรณ์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
36
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน) และตำแหน่ง แม่บ้าน (อ่าน 0 คน)
08/03/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางนิจพร ขามชู
นายทินกร มลาขันธ์
นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ
นางนงนุช ศรีนุกูล
นางประภาวรรณ สิทธิเสนา
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
35
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 0 คน)
08/03/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางนิจพร ขามชู
นายทินกร มลาขันธ์
นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ
นางนงนุช ศรีนุกูล
นางประภาวรรณ สิทธิเสนา
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
34
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง (อ่าน 0 คน)
08/03/2566
นางนิจพร ขามชู
นายทินกร มลาขันธ์
นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ
นางนงนุช ศรีนุกูล
นางประภาวรรณ สิทธิเสนา
นางสาวพจนา มอไธสง
นายสุบิล วรชัย
นางฉัตรลดา มลาขันธ์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
33
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
08/03/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
32
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
08/03/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
31
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 0 คน)
07/03/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
30
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ2566 (อ่าน 0 คน)
28/02/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางนิจพร ขามชู
นายทินกร มลาขันธ์
นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ
ดาวน์โหลด
29
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 0 คน)
28/02/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางจุฬาภรณ์ สินธิทา
นางนิจพร ขามชู
นายทินกร มลาขันธ์
นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ
นางประภาวรรณ สิทธิเสนา
นางสาวพจนา มอไธสง
นายดุสิต ดลปัดชา
นางฉัตรลดา มลาขันธ์
ดาวน์โหลด
28
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ (อ่าน 302 คน)
23/02/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ดาวน์โหลด
27
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 311 คน)
22/02/2566
ทุกคน
ดาวน์โหลด
26
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
22/02/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายทินกร มลาขันธ์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
25
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
21/02/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายธีรสิทธิ์ วิเศษศิลป์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
24
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๕ (อ่าน 0 คน)
20/02/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
23
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
15/02/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวมยุรา ภูมิบุญชู
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
22
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ค่ายลูกเสือวิสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 0 คน)
15/02/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
21
2566
แต่งตั้งข้าราชการครูควบคุมนักเรียนไปนอกสถานที่เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 0 คน)
15/02/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
20
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 0 คน)
15/02/2566
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
19
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
13/02/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายนราชิตร แดนกาไสย
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
18
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
13/02/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางจุฬาภรณ์ สินธิทา
นางนงนุช ศรีนุกูล
นางสาวมยุรา ภูมิบุญชู
นายชิรารัณ บวรโมทย์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
17
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
13/02/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางจุฬาภรณ์ สินธิทา
นางนงนุช ศรีนุกูล
นางสาวมยุรา ภูมิบุญชู
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
16
2566
อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราว กิจกรรมคืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ ตำแหน่งนักการภารโรง ลาออกจากราชการ (อ่าน 0 คน)
09/02/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
15
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
10/02/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวพีริยา พันทะสาร
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
14
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
06/02/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวพีริยา พันทะสาร
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
13
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่การจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย ประจำปี 2566 (อ่าน 0 คน)
03/02/2566
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
12
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
27/01/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวภรณ์พัฏรา แดนประกรณ์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
11
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
26/01/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวมยุรา ภูมิบุญชู
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
10
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
25/01/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางนงนุช ศรีนุกูล
นางนุชจรินทร์ สุวรรณศรี
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
9
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
24/01/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
8
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จังหวัดร้อยเอ็ด (อ่าน 0 คน)
24/01/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
7
2566
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ กสศ. ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 0 คน)
20/01/2566
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
6
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
18/01/2566
นางนงนุช ศรีนุกูล
นางสาวพจนา มอไธสง
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
5
2566
แต่งตั้งกรรมการซื้อเและตรวจรับพัสดุคอมพิวเตอร์ (อ่าน 0 คน)
11/01/2566
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
นางณปภัช ชัยสุขจินดา
นางสาวมนปริยา โพธิ์ชัยหล้า
นางสาวนันทนา ภานุเมศ
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
4
2566
แต่งตั้งคณะครู ปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) (อ่าน 0 คน)
11/01/2566
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นายคุลี มณีโสม
นายสุบิล วรชัย
นางนุชจรินทร์ สุวรรณศรี
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
3
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
11/01/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางจุฬาภรณ์ สินธิทา
นางนงนุช ศรีนุกูล
นางนุชจรินทร์ สุวรรณศรี
นายวุฒิชัย มุลเมืองแสน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
2
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
04/01/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายทินกร มลาขันธ์
นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
1
2566
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
03/01/2566
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวมยุรา ภูมิบุญชู
นายชิรารัณ บวรโมทย์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
211
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (อ่าน 0 คน)
26/12/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
210
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
22/12/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางอุษา ชมภูพฤกษ์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
209
2565
แต่งตั้งข้าราชการกรูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานตึกษา (อ่าน 0 คน)
21/12/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
208
2565
แต่งตั้งคณดำเนินงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน เฟื่องฟ้า เกมส์ ครั้งที่ 47 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 0 คน)
16/12/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
207
2565
แต่งตังกรรมการตรวจรับพัสดุ (อ่าน 0 คน)
08/12/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
นางนุชจรินทร์ สุวรรณศรี
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
196
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 0 คน)
23/11/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
นางนิจพร ขามชู
นางเอื้อมพร นราทร
นายทินกร มลาขันธ์
นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ
นางสาวภัควลัญชญ์ คำทองเทพ
นางประภาวรรณ สิทธิเสนา
นางสาวพจนา มอไธสง
นางนุชจรินทร์ สุวรรณศรี
นางสาวสมจิตร ชูศรีเมฆ
นางสาวนันทนา ภานุเมศ
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
206
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
08/12/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางนิจพร ขามชู
นางสาวปิยฉัตร วิมลพล
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
205
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
09/12/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสุวิชชา จรบุรมณ์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
204
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 0 คน)
07/12/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางฉัตรลดา มลาขันธ์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
203
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 0 คน)
02/12/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางสาวมนปริยา โพธิ์ชัยหล้า
ดาวน์โหลด
202
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
01/12/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวปิยฉัตร วิมลพล
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
201
2565
แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (อ่าน 0 คน)
28/11/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
นางสาวนันทนา ภานุเมศ
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
200
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุและผุ้ควบคุมงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (อ่าน 0 คน)
28/11/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
199
2565
แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ (อ่าน 0 คน)
28/11/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
198
2565
แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ (อ่าน 346 คน)
28/11/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ดาวน์โหลด
197
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 0 คน)
28/11/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
196
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
25/11/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
195
2565
แต่งตั้งกรรมการตรวจรับการจ้างเหมารถโดยสารรับส่งนักเรียนทัศนศึกษา (อ่าน 0 คน)
16/11/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
194
2565
แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ (อ่าน 0 คน)
23/11/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
นางนุชจรินทร์ สุวรรณศรี
นางสาวสมจิตร ชูศรีเมฆ
นางสาวนันทนา ภานุเมศ
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
193
2565
แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ (อ่าน 0 คน)
14/11/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
นายทินกร มลาขันธ์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
192
2565
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 0 คน)
10/11/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
191
2565
แต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้างเปลี่ยนกรองหยาบโรงน้ำดื่ม​ (อ่าน 0 คน)
04/11/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
190
2565
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบสภาพรถโครงการทัศนศึกษา (อ่าน 0 คน)
04/11/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
189
2565
การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ (อ่าน 0 คน)
07/11/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
188
2565
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 0 คน)
04/11/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
187
2565
มอบหมายภารกิจตามขอบข่ายการบริหารและจัดการสถานศึกษา ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 0 คน)
04/11/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
186
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
03/11/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสุวิชชา จรบุรมณ์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
185
2565
แต่งตั้งกรรมการเบิกถอนเงิน (อ่าน 0 คน)
03/11/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
184
2565
แต่งตั้งกรรมการเบิกถอนเงิน (อ่าน 66 คน)
31/10/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ
นางสาวพจนา มอไธสง
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
183
2565
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีโรงเรียน (อ่าน 0 คน)
31/10/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
นางเอื้อมพร นราทร
นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ
นางสาวภัควลัญชญ์ คำทองเทพ
นางสาวพจนา มอไธสง
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
182
2565
แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตู้นิภัยโรงเรียน (อ่าน 86 คน)
31/10/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
นางเอื้อมพร นราทร
นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ
นางสาวภัควลัญชญ์ คำทองเทพ
นางสาวพจนา มอไธสง
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
181
2565
แต่งตั้งกรรมการเบิกถอนเงิน (อ่าน 0 คน)
31/10/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ
นางสาวพจนา มอไธสง
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
180
2565
จ้างลูกจ้างชั่วคราว (โครงการคืนครูให้นักเรียน) (อ่าน 97 คน)
27/10/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
179
2565
แต่งตั้งคณะครู ปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 113 คน)
24/10/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
178
2565
เลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2565 (อ่าน 0 คน)
20/10/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
177
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานรับ ผอ (อ่าน 0 คน)
12/10/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
177
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานรับ ผอ (อ่าน 0 คน)
12/10/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
176
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 113 คน)
04/10/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสุวิชชา จรบุรมณ์
นางสาวมยุรา ภูมิบุญชู
ดาวน์โหลด
175
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. กลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 313 คน)
29/09/2565
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ทุกคน
ดาวน์โหลด
174
2565
แต่งตั้งคำสั่งเวรประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม (อ่าน 114 คน)
28/09/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
173
2565
จ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 297 คน)
27/09/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ดาวน์โหลด
172
2565
อนุมัการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
22/09/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางสาวชัชนันท์ ภูมิภาค
นายชิรารัณ บวรโมทย์
ดาวน์โหลด
171
2565
แต่งตั้งกรรมการงานมุทิตาจิต (อ่าน 305 คน)
21/09/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ดาวน์โหลด
170
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 292 คน)
16/09/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ดาวน์โหลด
169
2565
แต่งตั้งคณะกรรมตรวจรับการจ้างเหมาเปลี่ยนสารกรองโรงน้ำดื่ม (อ่าน 0 คน)
16/09/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
168
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาติดตั้งหน้าต่างประตูอาคารมูลนิธิ (อ่าน 0 คน)
16/09/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
167
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
16/09/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายวัฒนา พลอาษา
นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
นางนิจพร ขามชู
นางสาวพจนา มอไธสง
นางลออ แร่ทอง
นางสาวปิยฉัตร วิมลพล
ดาวน์โหลด
166
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 296 คน)
15/09/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ดาวน์โหลด
165
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
14/09/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสุวิชชา จรบุรมณ์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
164
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 421 คน)
13/09/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ดาวน์โหลด
163
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 121 คน)
12/09/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายสุบิล วรชัย
ดาวน์โหลด
162
2565
แต่งตั้งกรรมการซื้อและตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็น​ 8 ​ก็อก​ (อ่าน 0 คน)
07/09/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
161
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 125 คน)
07/09/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวมนปริยา โพธิ์ชัยหล้า
ดาวน์โหลด
160
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 133 คน)
07/09/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายทินกร มลาขันธ์
ดาวน์โหลด
159
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 159 คน)
07/09/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายมนตรี กาสี
นายทินกร มลาขันธ์
ดาวน์โหลด
158
2565
ตรวจรับพัสดุ (อ่าน 166 คน)
06/09/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
157
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 443 คน)
06/09/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ดาวน์โหลด
156
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง (อ่าน 293 คน)
06/09/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ดาวน์โหลด
155
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
05/09/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายทองพูน สุขรัตน์
ดาวน์โหลด
154
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 (อ่าน 302 คน)
05/09/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ดาวน์โหลด
153
2565
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ่าน 299 คน)
29/08/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ดาวน์โหลด
152
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมตามโครงการTO BE NUMBER ONE “วัยรุ่น วัยใส ห่างไกลยาเสพติด ไม่เสพ ไม่ท้อง” ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 289 คน)
26/08/2565
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ทุกคน
ดาวน์โหลด
151
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ประจำปีการศึกษา2565 (อ่าน 463 คน)
25/08/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ดาวน์โหลด
150
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 273 คน)
25/08/2565
งานกิจการนักเรียน
ทุกคน
ดาวน์โหลด
149
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
25/08/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสุวิชชา จรบุรมณ์
ดาวน์โหลด
148
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
23/08/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายวัฒนา พลอาษา
ดาวน์โหลด
147
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
22/08/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวมนปริยา โพธิ์ชัยหล้า
ดาวน์โหลด
146
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
22/08/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางนุชจรินทร์ สุวรรณศรี
นางสาวนันทนา ภานุเมศ
ดาวน์โหลด
145
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 158 คน)
19/08/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางเอื้อมพร นราทร
นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ
นางสาวภัควลัญชญ์ คำทองเทพ
นางสาวพจนา มอไธสง
นายสุบิล วรชัย
นายธีรสิทธิ์ วิเศษศิลป์
นางลออ แร่ทอง
ดาวน์โหลด
144
2565
แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 288 คน)
19/08/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ดาวน์โหลด
143
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนยอดนักอ่าน ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 167 คน)
18/08/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางจุฬาภรณ์ สินธิทา
นางนิจพร ขามชู
นางเอื้อมพร นราทร
นางสุภาภรณ์ จอมคำสิงห์
นางสาวปิยฉัตร วิมลพล
ดาวน์โหลด
142
2565
แต่งตั้งครูนิเทศพิเศษและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 2) ปีการศึกษา 1/2565 (อ่าน 0 คน)
18/08/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นายวัฒนา พลอาษา
นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
นางนิจพร ขามชู
นายทินกร มลาขันธ์
นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ
นางนงนุช ศรีนุกูล
นางประภาวรรณ สิทธิเสนา
นายดุสิต ดลปัดชา
นายทองพูน สุขรัตน์
ดาวน์โหลด
141
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
18/08/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายวัฒนา พลอาษา
นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
ดาวน์โหลด
139
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
16/08/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสุวิชชา จรบุรมณ์
นายดุสิต ดลปัดชา
นางสาวมยุรา ภูมิบุญชู
ดาวน์โหลด
140
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
16/08/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายทองพูน สุขรัตน์
ดาวน์โหลด
138
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนยากจนแบบมีเงื่อนไขจาก กสศ. เรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2565 (อ่าน 293 คน)
15/08/2565
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ทุกคน
ดาวน์โหลด
137
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมรถตู้​โรงเรียน (อ่าน 168 คน)
08/08/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
136
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 (อ่าน 277 คน)
05/08/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ดาวน์โหลด
134
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
04/08/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
135
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
04/08/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
133
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 177 คน)
04/08/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
132
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 1 คน)
04/08/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
131
2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 0 คน)
04/08/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
130
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA 2022) ด้วยระบบข้อสอบออนไลน FISA Style ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 282 คน)
03/08/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ดาวน์โหลด
129
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อและตรวจรับโต๊หน้าขาวและเก้าอี้ (อ่าน 170 คน)
02/08/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
128
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อและตรวจรับไมโครโฟน (อ่าน 0 คน)
02/08/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
127
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
02/08/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
ดาวน์โหลด
126
2565
แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 272 คน)
01/08/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ดาวน์โหลด
125
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
22/07/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวมยุรา ภูมิบุญชู
นายชิรารัณ บวรโมทย์
ดาวน์โหลด
124
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์กำจัดไวรัส (อ่าน 176 คน)
20/07/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
123
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 452 คน)
20/07/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ดาวน์โหลด
122
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
20/07/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายวัฒนา พลอาษา
ดาวน์โหลด
121
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
20/07/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
ดาวน์โหลด
120
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 181 คน)
20/07/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวพจนา มอไธสง
ดาวน์โหลด
119
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจ้างซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศ​ (อ่าน 180 คน)
11/07/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
118
2565
แต่งตั้งกรรมการคุมสอบการอ่านและการเขียน ของนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 270 คน)
11/07/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ดาวน์โหลด
117
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 267 คน)
11/07/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ดาวน์โหลด
116
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 164 คน)
08/07/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
ดาวน์โหลด
115
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างซ่อมรถหกล้อโรงเรียน (อ่าน 0 คน)
07/07/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
114
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 448 คน)
07/07/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ดาวน์โหลด
113
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 279 คน)
05/07/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ดาวน์โหลด
112
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
05/07/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายวัฒนา พลอาษา
นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
นายทินกร มลาขันธ์
นางสาวพีริยา พันทะสาร
นางสุวิชชา จรบุรมณ์
นางประภาวรรณ สิทธิเสนา
นางสาวเปรมจิต วงศ์กระโซ่
นางสาวปิยฉัตร วิมลพล
ดาวน์โหลด
111
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 163 คน)
04/07/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
110
2565
จ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (แม่บ้าน) (อ่าน 281 คน)
01/07/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ดาวน์โหลด
109
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 2 คน)
01/07/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางจุฬาภรณ์ สินธิทา
ดาวน์โหลด
108
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 291 คน)
29/06/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ดาวน์โหลด
107
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
29/06/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
ดาวน์โหลด
106
2565
แต่งตั้งกรรมการตรวจรับการจ้างติดตั้งระบบเครือข่าย WIFI และซ่อมเครือข่ายห้องคอมพิวเตอร์ (อ่าน 167 คน)
28/06/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
105
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 (อ่าน 264 คน)
28/06/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ดาวน์โหลด
104
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อและตรวจรับตู้เหล็กและเก้าอี้สำนักงาน (อ่าน 163 คน)
27/06/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
103
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
27/06/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
ดาวน์โหลด
102
2565
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา (อ่าน 0 คน)
24/06/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
101
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเปลี่ยนตลับหมึกงานคอมพิวเตอร์ (อ่าน 0 คน)
22/06/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
100
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนและครูที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 278 คน)
20/06/2565
งานกิจการนักเรียน
ทุกคน
ดาวน์โหลด
99
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการบวงสรวงสุนทรภู่ (อ่าน 279 คน)
20/06/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ดาวน์โหลด
98
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
20/06/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายวัฒนา พลอาษา
นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ
ดาวน์โหลด
97
2565
แต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง​ กลอนประตูฝาท้าย​ รถตู้​โรงเรีย (อ่าน 0 คน)
14/06/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
96
2565
ตรวจรับพัสดุกิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 190 คน)
13/06/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
นางสาวภรณ์พัฏรา แดนประกรณ์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
95
2565
แต่งตั้งกรรมการตรวจรับจัดจ้างพิมพ์ไวนิลกิจกรรมเลือกตั้งกรรมการ​นักเรียน (อ่าน 0 คน)
09/06/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
94
2565
แต่งตั้งกรรมการตรวจรับจัดจ้างพิมพ์ไวนิลกิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 165 คน)
09/06/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
93
2565
แต่งตั้งกรรมการตรวจรับจัดจ้างพิมพ์ไวนิลการประชุม​ผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 187 คน)
09/06/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
92
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างทำโปรแกรม​ To School (อ่าน 196 คน)
08/06/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
91
2565
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 452 คน)
06/06/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ดาวน์โหลด
90
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
06/06/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายวุฒิชัย มุลเมืองแสน
ดาวน์โหลด
89
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 291 คน)
06/06/2565
งานกิจการนักเรียน
ทุกคน
ดาวน์โหลด
88
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันไหว้ครูและวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 278 คน)
02/06/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ดาวน์โหลด
87
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 267 คน)
02/06/2565
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ทุกคน
ดาวน์โหลด
86
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์ ประเมินพฤติกรรม SDQ และคัดกรองนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 276 คน)
30/05/2565
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ทุกคน
ดาวน์โหลด
85
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 180 คน)
30/05/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
ดาวน์โหลด
84
2565
​แต่งตั้งกรรมการซื้อและตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อ่าน 181 คน)
27/05/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
82
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อโต๊ะเก้าอี้ห้องสังคม (อ่าน 0 คน)
20/05/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
นายธีรสิทธิ์ วิเศษศิลป์
นางนุชจรินทร์ สุวรรณศรี
นางสาวนันทนา ภานุเมศ
ดาวน์โหลด
83
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเหมาปูพื้นกระเบื้องอาคารมูลนิธิ (อ่าน 0 คน)
20/05/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
นางนิจพร ขามชู
นายทองพูน สุขรัตน์
นางสาวปิยฉัตร วิมลพล
ดาวน์โหลด
81
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อโต๊ะเก้าอี้สำนักงาน 2 (อ่าน 0 คน)
20/05/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
นางเอื้อมพร นราทร
นางสาวภัควลัญชญ์ คำทองเทพ
นางสาวพจนา มอไธสง
นายธีรสิทธิ์ วิเศษศิลป์
นางนุชจรินทร์ สุวรรณศรี
นางสาวนันทนา ภานุเมศ
ดาวน์โหลด
80
2565
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ผู้บำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 281 คน)
20/05/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ดาวน์โหลด
79
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 289 คน)
20/05/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ดาวน์โหลด
78
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อและตรวจรับเครื่องปริ้นเตอร์ (อ่าน 0 คน)
18/05/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
นายธีรสิทธิ์ วิเศษศิลป์
นางนุชจรินทร์ สุวรรณศรี
นางสาวนันทนา ภานุเมศ
ดาวน์โหลด
77
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อและตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อ่าน 0 คน)
18/05/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
นางเอื้อมพร นราทร
นางสาวภัควลัญชญ์ คำทองเทพ
นางสาวพจนา มอไธสง
นายธีรสิทธิ์ วิเศษศิลป์
นางนุชจรินทร์ สุวรรณศรี
นางสาวนันทนา ภานุเมศ
ดาวน์โหลด
76
2565
แต่งตั้งครูนิเทศพิเศษและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สังเกตการณ์สอน) ปีการศึกษา 1/2565 (อ่าน 0 คน)
17/05/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นายวัฒนา พลอาษา
นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
นางนิจพร ขามชู
นายทินกร มลาขันธ์
นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ
นางอุษา ชมภูพฤกษ์
นางนงนุช ศรีนุกูล
นางประภาวรรณ สิทธิเสนา
นายสุประเทพ บุญสินชัย
นายธีรสิทธิ์ วิเศษศิลป์
นางสาวปิยฉัตร วิมลพล
ดาวน์โหลด
75
2565
แต่งตั้งครูนิเทศพิเศษและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 1/2565 (อ่าน 201 คน)
17/05/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นายวัฒนา พลอาษา
นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
นางจุฬาภรณ์ สินธิทา
นางนิจพร ขามชู
นางสุภาภรณ์ จอมคำสิงห์
นายทินกร มลาขันธ์
นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ
นางสาวพีริยา พันทะสาร
นางประภาวรรณ สิทธิเสนา
นางสาวธัญทิวา บุญศล
นางสาวพจนา มอไธสง
นายเตรียมใจ ตาลทอง
นางนุชจรินทร์ สุวรรณศรี
นายทองพูน สุขรัตน์
ดาวน์โหลด
74
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานดำเนินงานด้านที่ 2 การดำเนินงานตามสาระการเรียนรู้พืชศึกษา งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2 คน)
17/05/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
73
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน ด้านที่ 4 ความถูกต้องทางวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 0 คน)
17/05/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
72
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน 5 องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 0 คน)
17/05/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
71
2565
แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานทั้ง 4 ด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 199 คน)
17/05/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
70
2565
คำสั่งบริหารโรงเรียนปี 2565 (อ่าน 457 คน)
17/05/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ดาวน์โหลด
69
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565 และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 171 คน)
09/05/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
68
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 191 คน)
09/05/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
นายวัฒนา พลอาษา
นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
นางนิจพร ขามชู
นางเอื้อมพร นราทร
นายทินกร มลาขันธ์
นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ
นางสาวภัควลัญชญ์ คำทองเทพ
นางประภาวรรณ สิทธิเสนา
นางสาวพจนา มอไธสง
นางนุชจรินทร์ สุวรรณศรี
นางสาวนันทนา ภานุเมศ
ดาวน์โหลด
67
2565
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 446 คน)
09/05/2565
งานกิจการนักเรียน
ทุกคน
ดาวน์โหลด
66
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 436 คน)
05/05/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ดาวน์โหลด
65
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบเพื่อจัดชั้นเรียนและเรียนปรับพื้นฐานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 444 คน)
03/05/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ดาวน์โหลด
64
2565
แต่งตั้งคณะครู ปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 451 คน)
03/05/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ดาวน์โหลด
63
2565
แต่งตั้งกรรมการซื้อและตรวจรับคอมพิวเตอร์สำนักงาน (อ่าน 269 คน)
22/04/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ดาวน์โหลด
62
2565
แต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้างติดตั้งฝ้าเพดานอาคารมูลนิธิ (อ่าน 271 คน)
22/04/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ดาวน์โหลด
61
2565
ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ (อ่าน 271 คน)
22/04/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ดาวน์โหลด
60
2565
จ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (อ่าน 263 คน)
01/04/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ดาวน์โหลด
59
2565
จ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 0 คน)
01/04/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวชัชนันท์ ภูมิภาค
นายชิรารัณ บวรโมทย์
ดาวน์โหลด
58
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
01/04/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายวัฒนา พลอาษา
นางจุฬาภรณ์ สินธิทา
นางนงนุช ศรีนุกูล
นางสาวมยุรา ภูมิบุญชู
นายชิรารัณ บวรโมทย์
ดาวน์โหลด
57
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
01/04/2565
นายวัฒนา พลอาษา
นางอุษา ชมภูพฤกษ์
นางสาวภรณ์พัฏรา แดนประกรณ์
ดาวน์โหลด
56
2565
แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานสอนภาษาต่างประเทศ (อ่าน 0 คน)
01/04/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
55
2565
แต่งตั้งกรรมการ (อ่าน 0 คน)
01/04/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
54
2565
แต่งตั้งกรรมการ (อ่าน 0 คน)
01/04/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
53
2565
แต่งตั้งกรรมการ (อ่าน 0 คน)
01/04/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
52
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (อ่าน 0 คน)
01/04/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
51
2565
แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ (อ่าน 0 คน)
31/03/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
นางวันดี เขจรรักษ์
นางสุภาภรณ์ จอมคำสิงห์
นางสาวนันทนา ภานุเมศ
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
50
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
24/03/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายวัฒนา พลอาษา
นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
ดาวน์โหลด
49
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 207 คน)
23/03/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
ดาวน์โหลด
48
2565
แต่งตั้งกรรมการซื้อและตรวจรับเครื่องปรับอากาศ (อ่าน 0 คน)
22/03/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
นางนิจพร ขามชู
นายธีรสิทธิ์ วิเศษศิลป์
นางนุชจรินทร์ สุวรรณศรี
นายทองพูน สุขรัตน์
นางสาวปิยฉัตร วิมลพล
นางสาวนันทนา ภานุเมศ
ดาวน์โหลด
47
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 0 คน)
18/03/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายวัฒนา พลอาษา
นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
ดาวน์โหลด
46
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 (อ่าน 193 คน)
18/03/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายวัฒนา พลอาษา
นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
นางนิจพร ขามชู
นางนงนุช ศรีนุกูล
นางประภาวรรณ สิทธิเสนา
ดาวน์โหลด
45
2565
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา (อ่าน 275 คน)
15/03/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ดาวน์โหลด
44
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
14/03/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายทองพูน สุขรัตน์
ดาวน์โหลด
43
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
08/03/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวธัญทิวา บุญศล
ดาวน์โหลด
42
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 272 คน)
07/03/2565
งานกิจการนักเรียน
ทุกคน
ดาวน์โหลด
41
2565
แต่งตั้งกรรมการจัดซื้อและตรวจรับพัสดุปริ้นเตอร์ (อ่าน 2 คน)
07/03/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
นางนุชจรินทร์ สุวรรณศรี
นางสาวนันทนา ภานุเมศ
ดาวน์โหลด
40
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 187 คน)
01/03/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายวัฒนา พลอาษา
นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
นางวันดี เขจรรักษ์
นางนิจพร ขามชู
นายมนตรี กาสี
นายทินกร มลาขันธ์
นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ
นายสนทยา อินทร์พจน์
นางอุษา ชมภูพฤกษ์
นางนงนุช ศรีนุกูล
นางประภาวรรณ สิทธิเสนา
นายสุประเทพ บุญสินชัย
นางสุรีย์พร บุญสินชัย
นายวุฒิชัย มุลเมืองแสน
นายดุสิต ดลปัดชา
นางลออ แร่ทอง
นางสาวปิยฉัตร วิมลพล
ดาวน์โหลด
39
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรอง (อ่าน 0 คน)
01/03/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายวัฒนา พลอาษา
นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
นางนิจพร ขามชู
นายทินกร มลาขันธ์
นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ
นายสนทยา อินทร์พจน์
นางนงนุช ศรีนุกูล
นางประภาวรรณ สิทธิเสนา
นางสุรีย์พร บุญสินชัย
ดาวน์โหลด
38
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
01/03/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายทองพูน สุขรัตน์
ดาวน์โหลด
37
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน (อ่าน 0 คน)
22/02/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
นางนิจพร ขามชู
นายคุลี มณีโสม
นายสุบิล วรชัย
นายธีรสิทธิ์ วิเศษศิลป์
นายทองพูน สุขรัตน์
นางลออ แร่ทอง
นางสาวปิยฉัตร วิมลพล
นายนราชิตร แดนกาไสย
ดาวน์โหลด
36
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 277 คน)
01/03/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ดาวน์โหลด
35
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
22/02/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
นางนิจพร ขามชู
นายคุลี มณีโสม
นายสุบิล วรชัย
นายธีรสิทธิ์ วิเศษศิลป์
นายทองพูน สุขรัตน์
นางลออ แร่ทอง
นางสาวปิยฉัตร วิมลพล
นายนราชิตร แดนกาไสย
ดาวน์โหลด
34
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (อ่าน 0 คน)
09/02/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
33
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (อ่าน 0 คน)
10/02/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
32
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (อ่าน 0 คน)
08/02/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
31
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (อ่าน 0 คน)
08/02/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
30
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (อ่าน 0 คน)
08/02/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
29
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (อ่าน 0 คน)
08/02/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
28
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (อ่าน 0 คน)
08/02/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
27
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (อ่าน 0 คน)
08/02/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
26
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (อ่าน 0 คน)
08/02/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
25
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (อ่าน 0 คน)
08/02/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
24
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (อ่าน 0 คน)
22/01/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
23
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (อ่าน 0 คน)
08/02/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
22
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (อ่าน 0 คน)
08/02/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
21
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (อ่าน 0 คน)
08/02/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
20
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (อ่าน 0 คน)
08/02/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
17
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (อ่าน 0 คน)
19/01/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
19
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (อ่าน 0 คน)
28/01/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
18
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (อ่าน 0 คน)
19/01/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
16
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (อ่าน 0 คน)
30/01/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
15
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
09/02/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวพีริยา พันทะสาร
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
14
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
09/02/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวมยุรา ภูมิบุญชู
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
13
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
09/02/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวมยุรา ภูมิบุญชู
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
13
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (อ่าน 0 คน)
22/01/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
12
2565
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ (อ่าน 0 คน)
07/02/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางณปภัช ชัยสุขจินดา
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
11
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ (อ่าน 0 คน)
07/02/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางณปภัช ชัยสุขจินดา
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
10
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
04/02/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายสุประเทพ บุญสินชัย
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
9
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ (อ่าน 0 คน)
18/03/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
นางนุชจรินทร์ สุวรรณศรี
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
8
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 183 คน)
02/02/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
7
2565
การอนุมัติการเดินทางไปราชการ (อ่าน 0 คน)
31/01/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางสาวพีริยา พันทะสาร
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
6
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (อ่าน 0 คน)
26/01/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
ทุกคน
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
4
2565
กรรมการสอบหาข้อเท็จจริง จำหน่ายพัสดุประจำปี 2564 (อ่าน 3 คน)
28/02/2565
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณฯ
นางนิจพร ขามชู
นายทินกร มลาขันธ์
นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ
นางสุรีย์พร บุญสินชัย
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
5
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ 2/2564 (อ่าน 451 คน)
25/01/2565
งานกิจการนักเรียน
ทุกคน
ดาวน์โหลด
3
2565
อนุมัติไปราชการ (กิจกรรม To Be Number One ร้อยเอ็ด) (อ่าน 0 คน)
18/01/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางวันดี เขจรรักษ์
นางสาวมยุรา ภูมิบุญชู
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
2
2565
อนุมัติไปราชการ (การประชุมสมาคมรองผู้อำนวยการ ร้อยเอ็ด) (อ่าน 0 คน)
18/01/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์
ไม่มีไฟล์สำเนาคำสั่ง
1
2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "อิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจ วิถีพอเพียง ปีงบประมาณ 2565" (อ่าน 267 คน)
14/01/2565
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทุกคน
ดาวน์โหลด